Masura 221 Prima impadurire a terenurilor agricole

Cei care vor dori sa înfiinteze perdele forestiere cu rol de protectie vor putea beneficia de finantare european nerambursabila. Pe o perioada de 5 ani, pentru un hectar de teren agricol la câmpie, un fermier poate primi 6140 euro.

Articole care stau la baza masurii:
Articolul 36 b (i) coroborat cu articolul 43 din Reg. (EC) nr. 1698/2005

Motivatia sprijinului
Ponderea padurilor în suprafata totala a României este de 26,8% fata de media europeana de cca. 32%. Suprafata de padure per locuitor, în România, este de 0,28 hectare fiind cu putin sub media europeana, de 0,32 hectare. Pentru spatiul geografic românesc un procent de paduri 35% reprezinta valoarea optima, pentru asigurarea echilibrului ecologic, pe termen mediu.

Suprafata de padure si alte terenuri acoperite de vegetatie forestiera este de 6.742.800 hectare (INS 2006). În perioada 2007-2013, prin contributia acestei masuri, se doreste cresterea acestei suprafete cu 1,32%.
Împadurirea terenurilor agricole, în special în zona de câmpie, este importanta pentru contributia la protectia mediului înconjurator, prevenirea dezastrelor naturale, atenuarea schimbarilor climatice, precum si pentru cresterea biodiversitatii, îmbunatatirea capacitatii de retinere a apei si de asemenea la îmbunatatirea calitatii aerului.

Cresterea suprafetelor împadurite contribuie la îndeplinirea obiectivelor globale cu privire la reducerea CO2 pentru atenuarea schimbarilor climatice si cresterea utilizarii de energie regenerabila. Cea mai mare parte a padurilor României este situata în zona montana (51,9%). În regiunea de dealuri se gasesc 37,2% din paduri, iar în regiunea de câmpie numai 10,9% din suprafata padurilor tarii. Exista un potential mare de împadurire: mai mult de 7 milioane de ha cu fertilitate scazuta pentru culturi agricole.
Padurea, prin functiile sale ecologice, sociale si economice pe care le îndeplineste, furnizeaza importante resurse si servicii societatii fiind si o sursa importanta de bioenergie.

Obiectivele masurii
Obiective generale: îmbunatatirea calitatii mediului; combaterea schimbarilor climatice; fixarea carbonului;

Obiective specifice: cresterea padurilor cu rol de protectie; obtinerea de lemn pentru scopuri bioenergetice; reducerea efectului secetei; îmbunatatirea calitatii solului;

Obiective operationale: extinderea suprafetei forestiere nationale prin sprijin pentru împadurire si mentinerea plantatiei; îmbunatatirea calitatii peisajului.

Domeniul de aplicabilitate si actiuni prevazute
Sprijinul pentru împadurirea terenurilor agricole va fi acordat :
• beneficiarilor privati, pentru înfiintarea de plantatii noi, cât si pentru lucrari de întretinere pe o perioada de maximum 5 ani, inclusiv o prima compensatorie pentru veniturile care se pierd, în primi ani, ca urmare a împaduririi (o prima anuala per ha timp pe maxim 15 ani);
• beneficiarilor publici (consilii locale), numai pentru înfiintarea plantatiilor (daca terenul agricol destinat împaduririi va fi concesionat, închiriat de o persoana fizica sau juridica de drept privat, primele prevazute în paragraful anterior pot fi acordate)

Prin „padure” se întelege un teren cu o suprafata mai mare de 0,5 ha, acoperit cu arbori de o înaltime mai mare de 5 metri si care realizeaza o consistenta mai mare de 0,1, iar în cazul perdelelor forestiere de protectie acestea vor avea o latime de cel putin 20 metri. Pentru prima împadurire a terenurilor agricole se vor utiliza specii adaptate conditiilor locale de mediu, în conformitate cu normele tehnice în vigoare.

Definirea terenului agricol
Teren agricol – suprafata de teren care are urmatoarele categoriile de folosinta: arabil, pasuni si fânete naturale, plantatii pomicole, vii, alte culturi permanente în conformitate cu legislatia nationala.

Definirea fermierului
Fermier – persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic conferit grupului de catre legislatia nationala, a caror exploatatie este situata în România si care practica activitati agricole sau activitati agricole si forestiere.

Criterii de eligibilitate
• Sunt eligibile toate categoriile de detinatori de terenuri agricole.
• Întotdeauna este necesar ca proprietarul terenului sa-si exprime acordul pentru înfiintarea si mentinerea plantatiei, respectiv a arboretului, pe o perioada cel putin egala cu ciclul de productie al acesteia/acestuia stabilit în memoriul justificativ, pe baza normele tehnice în vigoare. Prima împadurire în site-urile Natura 2000 trebuie sa fie corelata cu planurile de management ale sitului.
• În situatia proiectelor care privesc instalarea culturilor din specii cu crestere rapida, sunt sprijinite numai cheltuielile de înfiintare a plantatiilor, indiferent de beneficiar. Speciile forestiere cu crestere rapida sunt cele care au un ciclu de productie de maxim 15 ani, în functie de conditiile de mediu locale.

Tipuri de investitii (eligibile/neeligibile)
Solicitantii vor primi sprijin pentru împadurirea terenurilor agricole. Sprijinul va consta în plati compensatorii catre beneficiari, care vor cuprinde, dupa caz, urmatoarele:
• Costurile de instalare (include costuri pentru materialele necesare plantarii, plantarea propriuzisa si costurile legate de acestea);
• Costuri pentru executia completarilor curente în procentele prevazute de normele tehnice în vigoare, întretinerea plantatiei (o prima anuala per ha timp de maxim 5 ani, începând cu anul instalarii);
• O prima compensatorie pentru pierderi ale veniturilor ca urmare a împaduririi (o prima anuala per ha timp de maxim 15 ani, începând cu anul instalarii).

Categoriile de investitii care se finanteaza în cadrul masuri 221, pot fi:
• Investitii pentru constructii specifice, instalatii si echipamente pentru protectia împotriva incendiilor, (pichete de incendiu, rezervoare de apa, echipamente si unelte pentru stingerea incendiilor);
• Achizitia de puieti forestieri;
• Executarea drumurilor tehnologice de acces la santierele de împadurire ;
• Transportul materialelor, puietilor si fortei de munca pe santier;
• Punerea la sant a puietilor ;
• Pregatirea terenului si a solului în vederea împaduririi;
• Executarea de lucrari de îmbunatatiri funciare (terase, lucrari de desecare, cleionaje, garnisaje, etc);
• Executarea plantatiei (pichetare, transport puieti prin purtare directa, executare gropi, plantare puieti, recepare puieti);
• Cheltuielile materiale si manopera pentru împrejmuirea cu gard a terenului pe care se înfiinteaza plantatia forestiera;
• Tratamente cu produse biologice sau chimice, necesare asigurarii starii de sanatate, îngrasaminte/amendamente;
• Lucrarile de completari curente si întretineri pe o perioada de maxim 5 ani, începând cu anul instalarii;
• Sisteme individuale de protectie a puietilor forestieri;
• Alte cheltuieli aferente înfiintarii si întretinerii plantatiei.

Investitii neeligibile:
• Înfiintarea culturilor pentru pomi de Craciun;
• Costurile pentru proiectele care au fost finantate prin Masura 143;
• Întretinerea plantatiilor înfiintate cu specii repede crescatoare definite la art..43 Regulamentul Comisiei 1968/2005;
• Completari curente si întretinerea plantatiilor, în cazul beneficiarilor publici;
• Împadurirea pajistilor permanente;
• TVA-ul, cu exceptia TVA-ului nerambursabil conform art. 71 (3) lit. a) din Reglementarea Consiliului nr. 1698/2005;
• Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
• Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
• Cheltuieli efectuate de administratia publica, incluzând APDRP si în special cheltuieli de regie, chirii si salarii ale personalului angajat în activitati de management, implementare, monitorizare si control; Fermieri care beneficiaza de sprijin prin Masura 113 – Pensionarea timpurie a fermierilor si a muncitorilor agricoli.

Criteriile de selectie
Se aproba de Comitetul de Monitorizare pentru PNDR si se aplica pentru fiecare sesiune de depunere a proiectelor de catre APDRP.
• Terenuri agricole situate în zona de câmpie;
• Terenuri agricole situate în zona de deal;
• Terenuri agricole situate în zona de munte;
• Plantatii forestiere cu ciclu de productie de peste 40 ani;
• Plantatii cu suprafata mai mare de 10 ha;
• În cazul schimbarii destinatiei terenului de la agricol la forestier;
• Cel putin doua specii în compozitie.

Aria de aplicare
Spatiul rural, la nivelul întregii tari.

Metodologia de calcul a proiectelor
Elaborarea proiectului si lucrarilor de împadurire se face în conformitate cu legislatia nationala în vigoare. Pentru stabilirea primei compensatorii pentru pierderea venitului ca urmare a împaduririi s-a tinut cont de marja bruta standard pentru cultura de porumb neirigat din zona de deal cu o productivitate medie.
Conform studiului elaborat de Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Economie Agrara în anul 2003-2004 marja bruta standard pentru cultura de porumb neirigat din zona de deal cu o productivitate medie este de 223,7 euro/ha.
Pentru stabilirea costurilor înfiintarii si întretinerii pe o perioada de 5 ani a plantatiei s-au folosit datele furnizate de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice. Datele au fost cuantificate pe principalele compozitii de împadurire în functie de zona geografica. Cheltuielile eligibile cuprinse în devizul unui proiect nu pot depasi valorile din tabelul de mai jos.

Tipul sprijinului Valoare (Euro)
• Pregatirea solului 142/ha (fara TVA)
• Înfiintarea plantatiei 864/ha (fara TVA)
• Întretinerea plantatiei (pe o perioada de 5 ani) 2329/ha (fara TVA)
• Pierdere de venit (pe o perioada de 15 ani) – fermieri: 220 Euro/an/ha
• Alti detinatori: 110 Euro/an/ha