PNDR Masura 13 Subventii pentru zone defavorizate 2016

Tinerii fermieri din zonele cu acces limitat la resurse pot beneficia de o subventie suplimentara de la APIA. Producatorii agricoli sunt ajutati prin Masura 13 din PNDR 2014-2020 prin care se acorda sprijin financiar zonelor montane si altor zone cu constrangeri naturale.

In concordanta cu Planul National de Dezvoltare Rurala – PNDR 2014 – 2020, sprijinul pentru zonele defavorizate se acorda in conformitate cu prevederile Fisei tehnice a Masurii 13 – „ Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice”.

In cadrul Masurii 13 sprijinul se acorda pentru trei submasuri: Submasura 13.1 – Plati compensatorii in zona montana, Submasura 13.2 – Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale semnificative, Submasura 13.3 – Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri specifice.

Submasura 13.1 – Plati compensatorii in zona montana se adreseza fermierilor care utilizeaza terenuri agricole situate in unitati administrativ – teritoriale (UAT) eligibile stabilite prin PNDR 2014-2020, astfel:
• Unitatile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate in Sistemul Integrat de Administrare si Control IACS), care apartin de aceste UAT;
• Unitatile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii intre 400-600 m si care au o panta medie egala sau mai mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate in IACS), care apartin de aceste UAT.

Sprijinul acordat in cadrul acestei submasuri este de tip compensatoriu. Prima compensatorie este platita anual, ca suma fixa, acordata pe ha si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de fermierii care incheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activitatilor agricole in zonele desemnate in conformitate cu art. 32 (2) din Regulamentul (UE) 1305/2013. Cuantumul platii compensatorii este de 86 euro/ha/an.

Mentionam ca, in conformitate cu prevederile PNDR 2014 – 2020, pentru suprafetele solicitate in cadrul acestei submasuri mai mari de 50 de ha, se aplica reducerea cuantumului acordat pe hectar dupa cum urmeaza:
• 1-50 ha – 100% din prima acordata pe hectar;
• 50,01-100 ha – 75% din prima acordata pe hectar;
• 100,01-300 ha – 50% din prima acordata pe hectar;
• peste 300 – 35% din prima acordata pe hectar.

Conditiile de eligibilitate pentru accesarea acestei submasuri sunt urmatoarele:
• Beneficiarul sprijinului trebuie sa se incadreze in categoria fermier activ, definita conform Art.9 a Regulamentului (UE) 1307/2013, O.U.G. nr. 3/2015 si Ordinului M.A.D.R. nr. 619/2015;
• Beneficiarul este utilizatorul unei suprafete agricole localizate pe teritoriul Romaniei, identificabila in IACS, incadrata in zona eligibila pentru Zona Montana delimitata conform prevederilor art. 32 (2) din Regulamentul (UE) 1305/2013;
• Suprafata minima a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minima de 0,3 ha (in cazurile prevazute de conditiile specifice SAPS, in cazul anumitor tipuri de culturi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha),
• Beneficiarul se angajeaza, anual, sa isi continue activitatea agricola pe terenurile agricole situate in zonele afectate de constrangeri naturale.

Submasura 13.2 – Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale semnificative

Se adreseaza fermierilor care indeplinesc urmatoarele conditii de eligibilitate:
• Beneficiarul sprijinului trebuie sa se incadreze in categoria fermier activ, definita cf. Art. 9 din Regulamentul (UE) 1307/2013, O.U.G. nr. 3/2015 si Ordinului M.A. D.R. nr. 619/2015;
• Beneficiarul este utilizatorul unei suprafete agricole localizate pe teritoriul Romaniei, identificabila in IACS, incadrata in zona eligibila pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale semnificative, delimitate conform prevederilor art. 32 (3) din Regulamentul (UE) 1305/2013;
• Suprafata minima a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minima de 0,3 ha (in cazurile prevazute de conditiile specifice SAPS, in cazul anumitor tipuri de culturi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha),
• Beneficiarul se angajeaza, anual, sa isi continue activitatea agricola pe terenurile agricole situate in zonele afectate de constrangeri naturale.

Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri este de tip compensatoriu. Prima compensatorie este platita anual, ca suma fixa, acordata pe ha si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de fermierii care incheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activitatilor agricole in zonele desemnate in conformitate cu art. 32 (3) din Regulamentul (UE) 1305/2013. Nivelul platii compensatorii este de 54 euro/ha/an.

Mentionam ca, in conformitate cu prevederile PNDR 2014 – 2020, pentru suprafetele solicitate in cadrul acestei submasuri mai mari de 50 de ha, se aplica reducerea cuantumului acordat pe hectar, conform celor descrise la submasura 13.1. In cazul in care in urma aplicarii acestei reduceri, valoarea platii compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior celui de 25euro/ha, plata compensatorie acordata pe ha va fi in cuantum de 256 euro.

Submasura 13.3 – Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri specifice

Prin aceasta submasura se sprijina financiar utilizarea terenurilor agricole situate in unitatile administrativ-teritoriale care se suprapun total sau partial cu Rezervatia Biosferei Delta Dunarii. Se adreseaza fermierilor care indeplinesc urmatoarele conditii de eligibilitate:
• Beneficiarul sprijinului trebuie sa se incadrezein categoria fermier activ, definita conformart. 9 a Regulamentului (UE) 1307/2013, O.U.G. nr. 3/2015 si Ordinului M.A.D.R. nr. 619/2015,
• Beneficiarul este utilizatorul unei suprafete agricole localizate pe teritoriul Romaniei, identificabila in IACS, incadrata in zona eligibila pentru zone care se confrunta cu alte constrangeri specifice, delimitate conform prevederilor art. 32 (4) din Regulamentul (UE) 1305/2013;
• Suprafata minima a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minima de 0,3 ha (in cazurile prevazute de conditiile specifice SAPS, in cazul anumitor tipuri de culturi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha);
• Beneficiarul se angajeaza, pe baze anuale, sa isi continue activitatea agricola pe terenurile agricole situate in zonele afectate de constrangeri naturale.

Sprijinul acordat in cadrul acestei submasuri este de tip compensatoriu. Prima compensatorie este platita anual, ca suma fixa, acordata pe ha si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de fermierii care incheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activitatilor agricole in zonele desemnate in conformitate cu art. 32 (4) din Regulamentul (UE) 1305/2013.

Nivelul platii compensatorii este de 70 euro/ha/an. Mentionam ca, in conformitate cu prevederile PNDR 2014 – 2020, pentru suprafetele solicitate in cadrul acestei submasuri mai mari de 50 de ha, se aplica reducerea cuantumului acordat pe hectar, conform celor descrise la submasura 13.1. In cazul in care in urma aplicarii acestei reduceri, valoarea platii compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior celui de 256/ha, plata compensatorie acordata pe ha va fi in cuantum de 256/ha.

In ceea ce priveste schemele de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si carne de vita/ovine/ caprine din zonele defavorizate, acestea au fost implementate in Romania in baza prevederilor Art. 68 al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul Politicii Agricole Comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003. In prezent, Regulamentul 73 mentionat mai sus a fost abrogat iar Statele Membre aplica prevederile Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul Politicii Agricole Comune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului. Ca urmare, aceste tipuri de ajutoare au fost eliminate din actuala programare, sprijinul pentru animale fiind in acest moment acordat prin Ajutoarele nationale tranzitorii dar si prin Schema de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic.

Incadrarea exploatatiilor in aceste zone

Referitor la incadrarea exploatatiilor in zonele eligibile pentru Masura 13: Fermierii sunt informati la depunerea cererii asupra zonelor eligibile pentru zonele defavorizate (conform Anexa Cap. 8.2 – lista zonelor eligibile M10, M11, M.13 din PNDR 2014-2020). Lista acestor zone este afisata si la centrul judetean/centrele locale APIA si/sau Primarii. Hartile zonelor eligibile sunt prezentate in PNDR 2014-2020 la SubCap. 8.2.10. M13 – Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice.

Cum solicita fermierii sprijinul

Referitor la modalitatea de solicitare a sprijinului, va informam ca accesarea masurilor de dezvoltare rurala (inclusiv Masura 13) se efectueaza prin cererea unica de plata pe suprafata. Fermierii depun anual doar o singura cerere unica de plata, chiar daca detin suprafete de teren in diferite localitati sau judete, in termenul stipulat de legislatie – Ordinul M.A.D.R. nr. 620/2015 si Art.12, alin.2 din Regulamentul CE nr. 809/2014.
Care este data limita pana cand APIA poate vira acesti bani fermierilor? Dar data estimata de institutia dumneavoastra?

Referitor la plata sprijinului aferent Masurii 13, va informam ca institutia noastra va efectua platile catre beneficiarii masurii pana la data de 30.06.2016. Mentionam ca in Campania 2015, la momentul depunerii cererilor unice de plata, fermierii care au avut in desfasurare angajamente pentru Masurile 211 – Sprijin pentru zona montana defavorizata si 212 – Sprijin pentru zonele defavorizate – altele decat zona montana din PNDR 2007-2013 au avut posibilitatea de a inchide aceste angajamente si a deschide angajamente, noi, anuale pentru Masura 13 din PNDR 2014-2020.

Sursa: Agrointel.ro

...